«Powrót

Akcja zeznań rocznych za 2016r.

Akcja zeznań rocznych za 2016r.

Akcja zeznań rocznych za 2016r.

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania  o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku.

Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 2 maja2017 r.

Rozliczenia można dokonać na formularzach:

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Załącznikami do zeznań są:

PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS

Zeznania można złożyć:

 • elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego korzystając z systemue-Deklaracje lub z usługi - wstępnie wypełnione zeznanie PIT-37 (tzw. PFR  od 15.03.2017 r.) – dostępnych na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.  (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
 • papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4 na parterze w sali obsługi podatnika w dniach :

  • poniedziałki w godz. od 700  do 1800
  • wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od  700  do 1500

lub za pośrednictwem urzędów pocztowych

Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela:

 • Krajowa Informacja Podatkowa
  • - tel. 801 055 055 ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
  • - tel. 22 330 03 30 ( dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
  • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (032) 455-43-30 w. 171, 119
  • dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (032) 455-43-30 w. 174, 117

Druki zeznańpodatkowych wraz z broszurami informacyjnymi  można pobrać:

Kasa w Urzędzie, obsługiwana przez Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim,czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430

Wpłaty w kasie dokonywane są tylko na blankietach przelewu/ wpłaty gotówkowej na rachunek organu podatkowego wypełnionych przez podatników.Wpłaty gotówkowe oraz zwroty nadpłaconych podatków  są  realizowane bez prowizji.

Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych – jednakże opłaty pocztowe uiszczają podatnicy.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim NBP O/Katowice Nr 29101012123068702223000000

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego. Aw przypadku zeznań  z wykazaną ulgą prorodzinną na przynajmniej 3 dzieci nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektronicznie(uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Zwrot nadpłaty następuje:

1) na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika – zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu:

 • ZAP-3 – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL,
 • NIP-7/ CEIDG-1 – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP.

Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia  go o koszty zwrotu.

2) w gotówce:

 • w kasie w urzędzie-istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
 • przekazem pocztowym- jednak wówczas nadpłata będzie pomniejszona o koszty zwrotu nadpłaty.

Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj.23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:

 • od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie numerem PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,
 • rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości 3091 zł,
 • emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,
 • w przypadku przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy podać numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%.Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Ministra Pracy i Polityki Społecznej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Warunkiem przekazania 1% podatku jest:           

 • terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,
 • zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2017 r.)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.01.2017 Data publikacji: 23.01.2017 08:44 Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2017 08:44
Autor: Ilona Szkatuła Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka