«Powrót

Dodatkowe wpłaty związane z reklamą napojów alkoholowych

Dodatkowe wpłaty związane z reklamą napojów alkoholowych

Dodatkowe wpłaty związane z reklamą napojów alkoholowych

Zgodnie z  art. 132 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Podmioty te sporządzają deklarację miesięczną (DRA-1 tj. zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych) i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Deklaracje składa się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi.

Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych, zgodną z deklaracją DRA-1, wnosi się bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez: Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186.
Opłatę wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.

Jednocześnie przedmiotowa opłata stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie wywiązywanie się z przepisów prawa skutkować może m.in. następującymi negatywnymi konsekwencjami dla podatnika:

 • Kodeks Karny Skarbowy z dnia 10 września 1999r., tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.
  - art. 54 § 1 kks: Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
  - art. 56 § 4 kks: Karze podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.
   
 •  Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r., tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.
   - art. 272 Organy podatkowe pierwszej instancji, dokonują czynności    sprawdzających, mających na celu m.in sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania  podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
   - art. 281 Organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów środki z tego funduszu przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych:
•    przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
•    inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
•    jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dzięki środkom zgromadzonym na przedmiotowym funduszu dofinansowuje projekty mające na celu upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzację sportu - to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe, których realizację możemy zawdzięczać środkom z przedmiotowego funduszu.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.02.2016 Data publikacji: 18.02.2016 08:30 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2016 08:30
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka