«Powrót

Informacja o formularzach zeznań rocznych i skali podatkowej za 2016r.

Informacja o formularzach zeznań rocznych i skali podatkowej za 2016r.

Informacja o formularzach zeznań rocznych i skali podatkowej za 2016r.

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawiamy Państwu obowiązujące za 2016 rok wzory formularzy zeznań rocznych PIT, które powinny być stosowane do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2016r.

Tak jak w poprzednim roku, przy rozliczeniu podatku za 2016r., obowiązywać będą formularze zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 .

ZEZNANIE PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1)  prowadzili :

 • pozarolniczą działalność gospodarcząopodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnejopodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

2)  uzyskali przychody m.in.:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawylub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z odpłatnego zbycia rzeczyokreślonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał  obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust.7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6)  obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

7)  wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

 

ZEZNANIE PIT-36L przeznaczone jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (korzystających z opodatkowania dochodów jednolitym 19% podatkiem dochodowym).

 

ZEZNANIE PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym:

1)  wyłącznie za pośrednictwem płatnika, uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj.: w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur i rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,

oraz

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,

3)  nie są obowiązani do uzyskanych dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci,

4)  nie obniżają dochodów  o straty z lat ubiegłych.

 

ZEZNANIE PIT-38 przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

ZEZNANIE PIT-39 przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznikami do zeznań rocznych są informacje PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, SPR/MT i SSE-R.

Załącznik PIT/B- informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.

Załącznik PIT/BR– informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym. Załącznik wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatków kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (zwanych „kosztami kwalifikowanymi") na zasadach określonych w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR.

Załącznik PIT/D- informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie lub wspólnie zmałżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Załącznik PIT/DS– informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Załącznik wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/DS.

Załącznik PIT/M- informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/M.

Załącznik PIT/O- informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (np. ulgi na dzieci, darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, użytkowania sieci Internet, odliczenie dla osób uzyskujących dochody z pracy w krajach, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego) .

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeśli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Załącznik PIT/Z- informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/Z.

Załącznik PIT/ZG –informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9 i  9a, art. 30b ust.5a i 5b, art. 30c ust. 4 i 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.

Załącznik SPR/MT – sprawozdanie z realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego za rok podatkowy. Formularz dołączają do zeznania podatnicy, którym właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

Załącznik SSE-R– rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy. Formularz jest przeznaczony dla podatników podatku dochodowego:

 • będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,
 • będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie stosownego zezwolenia..

TABELARYCZNE   ZESTAWIENIE   ZAŁĄCZNIKÓW   I   ZEZNAŃ,   DO   KTÓRYCH MOGĄ   BYĆ   DOŁĄCZANE.

ZAŁĄCZNIK :

DO ZEZNANIA :

PIT/B

               PIT-36       PIT-36L

PIT/BR

               PIT-36       PIT-36L

PIT/D

PIT-28    PIT-36                          PIT-37

PIT/DS

               PIT-36       PIT-36L

PIT/M

               PIT-36

PIT/O

PIT-28    PIT-36                          PIT-37

PIT/Z

               PIT-36      PIT-36L

PIT/ZG

               PIT-36      PIT-36L                      PIT-38        PIT-39

SPR/MT

               PIT-36       PIT-36L

SSE-R

               PIT-36       

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2016r.

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.01.2017 Data publikacji: 23.01.2017 08:35 Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2017 08:35
Autor: Małgorzata Mandla Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka