«Powrót

Podpisywanie przez pełnomocników comiesięcznych informacji.

Podpisywanie przez pełnomocników comiesięcznych informacji.

Podpisywanie przez pełnomocników comiesięcznych informacji.

Informacje o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.) składane na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, są informacjami składanymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przez deklaracje rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Pojęcie deklaracji obejmuje więc także informacje, składne na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Kwestie pełnomocnictw do podpisywania deklaracji, w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, są normowane w rozdziale 9a Działu III Ordynacji podatkowej. Stosownie do treści art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337) określony został wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa (UPL-1) stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Pliki do pobrania

  • Wzór UPL-1.pdf ( 80 KB )
    Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2016 Data publikacji: 22.12.2016 12:22 Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2016 07:49
Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Anna Struska