Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578) Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektor Izby Skarbowej jest organem podatkowym, wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego. Dyrektor Izby Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowanej przez siebie Izby Administracji Skarbowej. Minister Finansów w drodze zarządzenia określa organizację izby administracji skarbowej oraz nadaje jej statut.
   
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1441) i zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 15 z późn. zm.)
   
  Izba Administracji Skarbowej jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 10:59 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 07:41
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian