Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 578). Naczelnik Urzędu jest organem podatkowym pierwszej instancji. Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach.
   
  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, urzedy skarbowe wraz z nadzorująca je Izbą Administracji Skarbowej, stanowią jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Skarbowej.
   
  Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.
   
  Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik, który odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:
  • ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 578);
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.15 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1441);
  • regulamin organizacyjny.
  Urzad Skarbowy jest  finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach karnych skarbowych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 07:05 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 08:46
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian