«Powrót

Skargi wnioski i petycje

Skargi wnioski i petycje

Skargi wnioski i petycje

Skargi i wnioski:
 
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
 
Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej woj. śląskiego oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:
 • pisemnie
  • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
  • faksem pod numer (32) 207-6010,
  • pocztą elektroniczną na adres is@sl.mofnet.gov.pl,
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
  • w kancelarii Izby Administracji Skarbowej (budynek A, pok. 11),
 • ustnie do protokołu
  • pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej (IWW) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej  w Katowicach w godzinach pracy w poniedziałki od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30 (budynek B ˗ III piętro).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (względnie Wicedyrektor) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z asystentem Dyrektora pod numerem (32) 207-6104.
 
Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można składać pisemnie na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), elektronicznie lub telefonicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)).
 
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
 
KTI AP jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:
 • naruszeń przepisów prawa podatkowego
 • funkcjonowania Administracji Podatkowej
Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
 • nr telefonu : 800 807 007
 • adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00
 
Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
 
Petycje
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Petycję można złożyć w następujący sposób:
 • przesłać listownie
 • przesłać faksem
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach w godzinach pracy Izby.
Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
 • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
 • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
 • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 15:15 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 12:44
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
Rejestr zmian