Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Izba  Administracji Skarbowej w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
   
  Kancelaria Izby Administracji Skarbowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.
   
  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej woj. śląskiego oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

  1. pisemnie
   • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
   • faksem pod numer (32) 207-6010,
   • pocztą elektroniczną na adres is@sl.mofnet.gov.pl,
   • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
   • w kancelarii Izby Administracji Skarbowej (budynek A, pok. 11),
  2. ustnie do protokołu
  • pracownicy Pierwszego Oddziału Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji (KW1) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej  w Katowicach w godzinach pracy od 7.30 do 14.30 (budynek B ˗ III piętro).

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (względnie Wicedyrektor) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z asystentem Dyrektora pod numerem (32) 207-6104.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można składać pisemnie na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), elektronicznie lub telefonicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)).

   

  Petycje:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   
  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
   
  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • Płyta CD,DVD.
  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP;
  • Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie  może przekroczyć 2 MB;
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 08:37
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian