Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Izba Administracji Skarbowej prowadzi:
  • Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Izba prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.
  • Ewidencję skarg kasacyjnych i zażaleń wnoszonych do NSA;
  • Ewidencję wniosków o postępowanie mediacyjne i uproszczone;
  • Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu;
  • Archiwum zakładowe; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Izby Administracji Skarbowej odbywa się za zezwoleniem dyrektora Izby lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego archiwum
  • Rejestr biegłych skarbowych
  Stosownie do przepisu art. 67c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) lista biegłych skarbowych dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 07:44
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian