Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach oraz urzędach skarbowych województwa śląskiego.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej woj. śląskiego oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

  1. pisemnie
   • na adres siedziby: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice,
   • faksem pod numer (32) 207-6010,
   • pocztą elektroniczną na adres is@sl.mofnet.gov.pl,
   • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
   • w kancelarii Izby Administracji Skarbowej (budynek A, pok. 11),
  2. ustnie do protokołu
  • pracownicy Pierwszego Oddziału Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji (KW1) przyjmują zgłaszających skargi lub wnioski w siedzibie Izby Administracji Skarbowej  w Katowicach w godzinach pracy od 7.30 do 14.30 (budynek B ˗ III piętro)

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (względnie Wicedyrektor) przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z asystentem Dyrektora pod numerem (32) 207-6104.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Administracji Skarbowej w Katowicach można składać pisemnie na adres Ministerstwa Finansów (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12), elektronicznie lub telefonicznie (szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)).

   

  Informacja dotycząca trybu składania petycji

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.06.2015 Data publikacji: 05.06.2015 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 08:57
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian